Veronikilife.ro foloseste cookie-uri pentru a imbunatati experienta de navigare si a asigura functionalitati aditionale. Detalii
Close

Formular inscriere la atelier

 

 

 

Aplicabil din

25 mai 2018

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informare privind Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

v. 1.0

 

Date de identificare ale Operatorului:

Veroniki Life International S.R.L.

Sediu Social: Mun. București, Sector 5, Str. Dr. Lister nr. 6, parter

Punct de lucru: Mun. București, Sector 1, Intrarea Murmurului nr. 2-4, et. 1

Număr de înregistrare în registrul comerțului: J40/12963/2005

Cod unic de înregistrare: 17809619

Capital Social: 200 lei

Tel: 021 232 98 41

Fax: 021.232.98.40

Email: dataprotection@veronikilife.ro

 

Societatea VERONIKI LIFE INTERNATIONAL S.R.L. (denumită în continuare ”VLI”), în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrăm date cu caracter personal cu respectarea prevederilor Legii nr. 677 din 21.11.2001 și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare “Regulamentul general privind protecţia datelor”).

Scopul prezentului document îl reprezintă informarea dumneavoastră într-o manieră inteligibilă, simplă și concisă, cu privire la scopurile prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, durata prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitățile de exercitare a drepturilor individuale precum și informații privind scopul secundar al prelucrării, în cazul în care datele vor fi prelucrate și într-un alt scop decât cel pentru care au fost colectate inițial de către operator.

În cadrul operațiunii de prelucrare a datelor, VLI ține seama de reglementările legale în materia protecției datelor cu caracter personal, respectă și aplică principiile care stau la baza protecţiei datelor cu caracter personal și asigură confidențialitatea și securitatea acestora prin măsuri organizatorice și tehnice adecvate, concretizate în proceduri interne, măsuri organizatorice și de informare și responsabilizare a angajaților precum și măsuri tehnice de securitate.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezenta informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal (“Informarea”), pentru a înțelege politicile și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modalitatea în care le vom utiliza. Prezenta Informare se aplică persoanelor fizice care interacționează cu VLI în calitate de posibili ori actuali furnizori sau clienți sau alte categorii de parteneri de afaceri. Prezenta Informare explică modalitatea în care sunt colectate, utilizate și divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal de către VLI. De asemenea, vă explică modul în care puteți accesa și actualiza datele dumneavoastră cu caracter personal și face anumite alegeri cu privire la modul în care acestea sunt utilizate.

Prezenta Informare acoperă toate activitățile noastre de colectare a datelor, inclusiv datele cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul a diferite canale, precum website-ul VLI și evenimente.

Prezenta Informare se va putea modifica ocazional (a se vedea Secțiunea 12).

1                    PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate sunt:

  • prelucrate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu vor fi prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
  • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
  • exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
  • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în lege în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate;
  • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii sau a distrugerii, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

2                    SURSELE DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezenta Informare se aplică datelor cu caracter personal pe care VLI le va colecta de la dumneavoastră sau cu privire la persoana dumneavoastră prin metodele prezentate mai jos, din următoarele surse:

Website-ul VLI. Formularul de contact aflat pe pagina de internet https://www.veronikilife.ro/contact.

Mesaje e-mail, mesaje text și alte mesaje electronice. Interacțiunile prin intermediul comunicării electronice dintre dumneavoastră și VLI.

  1. Datele furnizate de dumneavoastră în legătură cu sau în cuprinsul contractului încheiat între părți.

Date din alte surse. Date primite în cazul achiziției altor societăți etc.

3                    DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM DE LA DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODALITATEA DE COLECTARE A ACESTORA

În funcție de modul în care interacționați cu VLI (online, offline, telefonic etc.), și de calitatea dumneavoastră în relația cu VLI, colectăm diferite tipuri de informații, astfel cum este descris mai jos:

Informații personale de contact. Acestea includ orice informații pe care ni le furnizați (personale sau de afaceri) care ne dau posibilitatea de a vă contacta, precum: adresa de domiciliu, adresa e-mail, numărul dumneavoastră de telefon, detalii privind locul de muncă etc.

Detalii personale. Date furnizate de dumneavoastra, ce includ nume, prenume, sex, data nașterii și vârsta, cetățenie, cod numeric personal etc.

Date medicale. Acestea reprezintă date speciale cu caracter personal și includ simptome, boli anterioare, analize și medicamente administrate în trecut, grupa sangvină, analize și alte servicii pe care le accesați la VLI, rezultatele analizelor, tratamentul pe care vi-l administrăm sau vi-l prescriem, recomandări medicale, date din dosarul medical, inclusiv date despre istoricul medical, date biometrice precum și alte date medicale pe care dumneavoastră ni le puneți la dispoziție.

Detalii referitoare la asigurari. Calitatea de asigurat sau neasigurat, precum si identificarea asiguratorului, in cazul asigurarilor private.

Opinii din partea pacienților. Orice informații pe care ni le puneți  la dispoziție în mod voluntar referitoare la experiența dumneavoastră legată de utilizarea produselor și serviciilor noastre.

Informații privind plățile și informații financiareOrice informații pe care ni le puneti la dispoziție în vederea realizării plăților. În toate cazurile, atât noi cât și furnizorul nostru/furnizorii noștri de servicii de prelucrare a informațiilor privind plățile gestionează informațiile privind plățile și pe cele financiare într-o manieră conformă cu legislația, reglementările și standardele de securitate aplicabile.

Date speciale cu caracter personal. Nu urmărim să colectăm sau să prelucrăm în alt mod alte date speciale cu caracter personal (ex. originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă, convingerile filozofice, apartenența la sindicate sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a persoanei fizice) în cursul desfășurării normale a activității noastre. Astfel datele dumneavoastră speciale cu caracter personal vor fi prelucrate doar în acele cazuri în care există o obligație legală în acest sens iar, în cazul în care vom primi date speciale nesolicitate, acestea vor fi șterse fără întârziere.

4                    UTILIZĂRILE DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Paragrafele ce urmează prezintă diferitele scopuri pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că nu toate utilizările prezentate mai jos vor avea relevanță pentru fiecare persoană.

Prestarea serviciilor medicale: Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopul prestării serviciilor medicale oferite de VLI, inclusiv pentru a răspunde la solicitările dumneavoastră. În acest sens, colectăm date cu privire la serviciile medicale prestate, comunicarea cu dumneavoastră cu privire serviciile oferite și rezultatele acestora, programări.

Comunicări de marketing: Putem utilizadatele dumneavoastră cu caracter personal, în mod excepțional, și cu consimțământul dumneavoastră (acolo unde este necesar), pentru a vă oferi informații referitoare la noi oferte sau servicii (ex. comunicări de marketing ori campanii sau promoții). Aceasta se poate realiza prin mijloace precum mesaje e-mail, SMS sau mesaje trimise prin poștă, în măsura permisă de legislația aplicabilă. Această utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal este voluntară, ceea ce înseamnă că vă puteți opune sau vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în aceste scopuri în orice moment. Pentru informații cu privire la modalitatea în care vă puteți modifica preferințele referitoare la comunicările de marketing, a se vedea Secțiunile 8 și 9 de mai jos.

Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale: Utilizăm datele dumneavoastră în scopul îndeplinirii obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.

Gestiune financiară. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru emiterea bonurilor, a facturilor și a chitanțelor către dumneavoastră, pentru recuperarea, judiciară sau extrajudiciară, a sumelor de bani de la dumneavoastră ori pentru restituirea unor sume către dumneavoastră, pentru elaborarea rapoartelor financiare.

Sisteme de supraveghere TVCI. VLI supraveghează doar căile de acces în clinică, în vederea asigurării securității spațiului. În desfășurarea activității sale, VLI nu monitorizează imaginile video colectate prin sistemul de supraveghere TVCI.

Dezvăluirea datelor urmare a unei obligații legale sau în contextul unei fuziuni/achiziții. Vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe persoane (i) atunci când acest lucru este impus prin legislația aplicabilă, (ii) ca urmare a solicitărilor din partea unei instanțe de judecată sau a unei autorități competente. În continuare, în cazul în care VLI este achiziționată de către o altă societate, sau în caz de fuziune cu o altă societate, inclusiv ca urmare a falimentului, vom pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal succesorilor noștri legali.

În plus față de cele de mai sus, atunci când organizăm sau participăm la un anumit eveniment social, de business sau alt eveniment, cum ar fi târgurile, conferințele, trainingurile etc. care sunt adresate unui public mai larg, fie VLI fie organizatorii unor astfel de evenimente, putem face fotografii sau înregistrări video ale dumneavoastră și ale altor participanți la astfel de evenimente. În măsura în care acest lucru este posibil, vom promova aceste evenimente și participarea noastră la aceste evenimente astfel încât participanții să fie informați în mod corespunzător despre locul, timpul, scopul, activitățile și programul planificat. Putem distribui aceste materiale (înainte și/sau după) unor anumiți furnizori de servicii pentru a promova evenimentele și numele și mărcile noastre ca participanți la aceste evenimente; distribuirea și utilizarea ulterioară a acestor materiale pot include și editarea profesională. Mai mult, putem folosi aceste materiale pentru promovarea numelui și mărcilor noastre pe site-ul nostru și/sau pe platforme sociale. De asemenea, putem transmite aceste materiale altor entități ale grupului de societăți din care facem parte, în scopuri interne. Când punem în aplicare cele menționate mai sus, ne bazăm pe interesul nostru legitim de a prezenta și de a informa publicul despre eveniment (înainte și după), de a ne promova atât pe noi cât și mărcile noastre, de a arăta implicarea noastră în diverse activități cu impact social și responsabilitatea noastră corporativă. Vom păstra aceste materiale atât timp cât este în mod rezonabil necesar pentru a îndeplini scopurile de mai sus și le vom conferi un nivel adecvat de atenție și protecție.

Dacă aveți motive pentru care nu doriți să apăreți în astfel de materiale, vă rugăm să ne informați în prealabil și vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne conforma solicitării.

 

 

5                    DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

VLI poate oferi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de terțe persoane:

Furnizorii de servicii. Societăți externe care prestează servicii în favoarea VLI pentru desfășurarea activității noastre – contabili, auditori, avocați, laboratoare de analize medicale, furnizori de servicii de plată, de arhivare sau de distrugere de documente etc.. Furnizorilor de servicii și personalului selectat al acestora li se permite accesul la și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în numele și pe seama noastră doar în legătură cu sarcinile specifice contractate, în baza instrucțiunilor noastre, și li se impune să mențină confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin contractele încheiate cu aceștia și, după caz, prin lege. În măsura în care va fi necesar, veți putea solicita și obține o listă a furnizorilor de servicii care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Societăți specializate în recuperarea de creanțe. Societățile de recuperare a creanțelor sunt profesioniști externi care ne ajută în legătură cu colectarea creanțelor noastre neîncasate.

Autorități publice. Autorități publice, în special cele din domeniul sănătății din România, ce au dreptul să solicite date cu caracter personal.

Medicii colaboratori și alți furnizori de servicii medicale.Colaboratori ai VLI, ce sunt obligați prin lege sau prin contractele încheiate cu societatea noastră, să mențină confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră.

Destinatari terți care utilizează datele cu caracter personal în baza unor temeiuri legale sau în contextul unei fuziuni/achiziții. Vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către terți doar în baza unor temeiuri legale sau în contextul unei achiziții sau fuziuni (a se vedea Secțiunea 4 pentru detalii).

6                    PĂSTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

VLI ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minimă necesară pentru scopurile stabilite în această Informare privind Politica de prelucrare a datelor și doar în baza unui temei legal valabil, la care se adaugă durata:

(i)            oricărei perioade de păstrare reglementate prin anumite acte normative ori perioade de prescripție aplicabilă (oricărei perioade în cursul căreia o persoană, autoritate fiscală, organ de urmărire penală sau altă autoritate publică ar putea formula o acțiune legală împotriva noastră sau controla raporturile juridice dintre VLI și dumneavoastră), oricare este mai lungă și, după caz,

(ii)               o perioadă suplimentară de 6 (șase) luni de la sfârșitul perioadei de prescripție aplicabile (astfel încât să avem certitudinea că nu au fost inițiate acțiuni împotriva VLI în cursul termenului de prescripție aplicabil), și

(iii)             în cazul în care sunt formulate plângeri sau acțiuni împotriva VLI, este posibil să continuăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe perioada necesară apărării drepturilor VLI în fața autorității sau după caz, a instanței.

În cursul termenelor de prescripție, precum și ulterior, până la ștergerea datelor cu caracter personal, prelucrarea acestora va fi restrânsă la activitatea de păstrare a datelor, cu respectarea tuturor măsurilor de securitate, cu excepția cazului în care datele trebuie revizuite în legătura cu orice reclamație sau orice altă obligație ce rezultă din legislația aplicabilă.

După încheierea perioadelor mai sus menționate, fiecare în măsura în care este aplicabilă, vom șterge sau distruge definitiv datele cu caracter personal relevante.

7                    DIVULGAREA, STOCAREA ȘI/SAU TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Utilizăm măsuri adecvate (prezentate mai jos) pentru menținerea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, vă rugăm să aveți în vedere faptul că aceste măsuri de protecție nu se aplică informațiilor pe care dumneavoastră alegeți să le distribuiți în domeniul public.

Persoanele care pot accesa datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de salariații și persoanele împuternicite de noi, numai în măsura în care este necesar să le cunoască, în funcție de scopurile specifice pentru care au fost colectate datele dumneavoastră cu caracter personal (ex. salariații noștri responsabili cu facturarea ori de relația cu clienții, persoane împuternicite ce colectează date cu caracter personal în cursul unei campanii promoționale etc.).

Măsuri luate în mediile de operare. Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal în medii de operare care utilizează măsuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat și respectăm standarde rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal. Din păcate, transmiterea informațiilor prin internet nu este pe deplin sigură și, chiar dacă VLI depune toate diligențele pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, securitatea datelor nu poate fi garantată în timpul transmiterii acestora către VLI prin e-mail ori prin intermediul website-ului nostru.

Măsuri la care ne așteptăm din partea dumneavoastră. Este important ca și dumneavoastră să îndepliniți un rol activ în ceea ce privește menținerea securității și siguranței datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest sens, ar trebui să utilizați setările și funcțiile de control al confidențialității ale browser-ului de internet.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către ori prelucrate într-o țară terță. Păstrarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai sus, pot impune transmiterea acestora și/sau stocarea în cadrul grupului din care face parte VLI, în afara țării dumneavoastră de reședință, în toate cazurile, în interiorul Spațiului Economic European ("SEE"). 

8                    DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Accesul la Datele cu Caracter Personal. Aveți dreptul de a accesa, analiza și solicita copii fizice sau electronice ale informațiilor deținute cu privire la persoana dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul de a solicita informații cu privire la sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal.

  1. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Opoziție. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere o obligație a VLI.

Ștergere. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor, în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării sau dacă datele au fost prelucrate ilegal.

Restricționarea prelucrării.Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării propriilor date cu caracter personal. Această restricţionare are un caracter temporar, suspendând prelucrarea datelor. VLI are obligaţia de a satisface această cerinţă doar în cazul în care sunt întrunite condițiile prevăzute de Regulament.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. Aveți dreptul de a vă opune prelucrărilor de date realizate prin mijloace automate destinate să evalueze aspecte ale personalității dumneavoastră.

Dreptul de a depune o plângere în fata unei autoritati de supraveghere.Aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul încălcării unor drepturi ale dumneavoastră.

  1. Aveți dreptul de a fi informat cu privire la modalitatea în care VLI prelucrează date cu caracter personal, informare realizată prin prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aceste drepturi pot fi exercitate transmițându-ne un mesaj e-mail la adresa dataprotection@veronikilife.ro sau scriindu-ne la Veroniki Life International S.R.L., cu sediul în mun. București, sector 1, str. Intrarea Murmurului nr. 2-4, et. 1 și anexând o copie a cărții dumneavoastră de identitate sau detalii echivalente. În toate cazurile, VLI va putea întreprinde demersuri suplimentare în vederea identificării dumneavoastră.

Dacă cererea este înaintată de o altă persoană, fără a face dovada că cererea este făcută în mod legitim în numele dumneavoastră, sau în cazul în care identitatea nu vă poate fi verificată, cererea va fi respinsă. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că orice informații de identificare furnizate nouă vor fi prelucrate numai în conformitate cu, și în măsura permisă de legislația aplicabilă.

Sperăm că vă putem satisface solicitările pe care le-ați putea avea cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. În toate cazurile, dacă aveți probleme nesoluționate, vă puteți exercita dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

9                    OPȚIUNILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA MODALITATEA ÎN CARE UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Depunem eforturi să vă punem la dispoziție opțiuni cu privire la datele cu caracter personal pe care ni le oferiți. Următoarele mecanisme vă asigură controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Aplicații de tip cookie/Tehnologii similare. Vă puteți gestiona consimțământul prin intermediul browser-ului dumneavoastră, astfel încât să refuzați toate sau unele aplicații de tip cookie/tehnologii similare sau care să vă alerteze în momentul în care acestea sunt utilizate.

Publicitate, marketing și promoții. Puteți consimți la utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către VLI pentru promovarea serviciilor noastre, prin exprimarea consimțământului dumneavoastră expres. Dacă decideți că nu mai doriți să primiți astfel de comunicări, vă puteți retrage în orice moment comsimțământul pentru primirea de comunicări de marketing, prin comunicarea, prin orice cale, a opțiunii dumneavoastră. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, chiar dacă renunțați la primirea de comunicări de marketing, veți continua să primiți comunicări administrative de la VLI, cum ar fi confirmări de comenzi sau alte tranzacții precum și alte notificări importante fără legătură cu activitatea de marketing.

10               MODIFICĂRILE ADUSE PREZENTEI INFORMĂRI

În cazul în care aducem modificări modalității în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vom actualiza prezenta Informare.

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări practicilor noastre și prezentei Informări în orice moment, în principal determinate de orice obligații legale care vor deveni aplicabile in materia protecției datelor cu caracter personal. Vă rugăm să verificați adresa http://veronikilife.ro/politica-prelucrare-date pentru a vă informa cu privire la orice actualizări sau modificări aduse politicii noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal.

11               OPERATORUL DE DATE ȘI DATE DE CONTACT

Pentru a adresa întrebări sau a transmite comentarii cu privire la prezenta Informare și la practicile noastre de confidențialitate, pentru a vă exercita drepturile prevăzute la Secțiunea 8 sau pentru a transmite o plângere privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către VLI, vă rugăm să contactați Responsabilul VLI cu Protecția Datelor la adresa de email dataprotection@veronikilife.ro, prin poștă sau curier rapid la adresa mun. București, sector 1, str. Intrarea Murmurului nr. 2-4, et. 1 sau să ne contactați telefonic la numărul cu tarif normal 021 232 98 41.

Vom confirma și vom investiga orice plângere legată de modalitatea în care gestionăm datele cu caracter personal.

 

Adresa Clinicii de Medicină Integrativă - VERONIKI Life:

Intrarea Murmurului nr. 2-4, Sector 1, București